Contributieregeling

Hoogte contributie

 • Een contributiejaar loopt van 1 september van een bepaald jaar tot 1 september in het jaar erop.
 • De hoogte van de contributie voor het volgende contributiejaar wordt jaarlijks vóór 1 juli door het bestuur van SJB vastgesteld, gecommuniceerd aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle koorleden en gepubliceerd op de website van SJB.
 • Wanneer je gedurende het contributiejaar overstapt naar een andere groep is met ingang van de eerstvolgende maand de bijbehorende contributie verschuldigd.

Start contributie

 • Contributie is verschuldigd vanaf de eerste bijgewoonde repetitie, die volgt op de 2 gratis proefrepetities die SJB aanbiedt.
 • Daarbij geldt dat als die eerste repetitie vóór de 15e van de maand ligt, dat voor die maand een half maandbedrag wordt gerekend.
 • Ligt die eerste repetitie op of na de 15e van de maand, dan betaal je pas met ingang van de daaropvolgende maand contributie.

Betaling contributie

 • Betaling vindt plaats per kalendermaand en bestaat (dus) uit 12 betalingen per jaar.
 • Elke maandbetaling bedraagt 1/12 van de contributie van het lopende contributiejaar.
 • De ouder(s) / verzorger(s) van de zanger geeft/geven door middel van inschrijving een machtiging af voor automatische incasso van de contributie door SJB.

Beëindiging contributie

 • Als je kind niet meer verder wil bij SJB, dan stuur je een mail naar secretaris@stedelijkjeugdkoorbreda.nl, waarin je aangeeft dat je opzegt en per wanneer je dat doet.
 • De eerste 6 maanden na de datum waarop de contributie is ingegaan, is sowieso contributie verschuldigd. Dit geldt dus ook als je kind tijdens die eerste 6 maanden stopt met het bijwonen van de repetities.
 • Na die eerste 6 maanden geldt dat de contributie maandelijks vóór de 1e van de maand kan worden opgezegd, met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Dit geldt ongeacht wanneer je opzegt, dus ook in de periode rond de zomervakantie en de kerstvakantie.