Voorwaarden

Aanwezigheid bij en afmelden voor repetities

 • Al onze zangers worden geacht zoveel mogelijk bij de repetities aanwezig te zijn.
 • Kan je kind onverhoopt niet naar de repetitie komen, dan meld je je kind af bij je eigen dirigent, bij voorkeur door middel van een mail of app die je rechtstreeks aan je dirigent stuurt.

Aanwezigheid bij en afmelden voor concerten

 • Als je kind gaat zingen bij een van de Nachtegaal-zanggroepen HELDER of BLOOM: De zangers van HELDER en BLOOM worden geacht aanwezig te zijn bij de concerten. Stedelijk Jeugdkoor Breda werkt met een jaarprogrammering voor de concerten, zodat de data en tijden van de concerten ruim van tevoren bekend zijn.
 • Kan je kind onverhoopt niet meedoen aan een concert van Stedelijk Jeugdkoor Breda, bespreek dit dan in een zo vroeg mogelijk stadium met je dirigent.

Omgangsregels en concertregels

 • Stedelijk Jeugdkoor Breda hanteert omgangsregels en concertregels. Deze gedrags- en concertregels zijn er, om in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar te kunnen omgaan en te kunnen zingen.
 • Na inschrijving krijgt elke zanger flyers van de omgangsregels en concertregels uitgereikt. Van de ouders/verzorgers van de zangers verwachten wij dat ze deze regels met hun kind doornemen.
 • Wanneer de gedrags-/concertregels, ondanks corrigerende opmerkingen en waarschuwingen van de dirigent, niet worden nageleefd of wanneer er sprake is van wangedrag tijdens de repetities of concerten, dan kan het bestuur van  Stedelijk Jeugdkoor Breda besluiten om een zanger niet meer toe te laten tot de repetities en concerten.
 • Ouders/verzorgers van de zanger worden in dat geval door het bestuur van Stedelijk Jeugdkoor Breda zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Stedelijk Jeugdkoor Breda heeft geen (ortho-)pedagogen in huis om passende begeleiding te bieden aan kinderen die moeite hebben om deze regels na te leven of op een andere manier extra aandacht behoeven.

Contributie en andere kosten

 • Het moment waarop de maandelijkse contributie van Stedelijk Jeugdkoor Breda ingaat of juist eindigt en overige informatie over de contributie is uiteengezet in de Contributieregeling van Stedelijk Jeugdkoor Breda.
 • Naast de contributie int Stedelijk Jeugdkoor Breda voor zangers van de Nachtegaal-zanggroepen HELDER en BLOOM ook de kosten, die verbonden zijn aan de Nachtegaal-methode. Dit gebeurt – net als bij de contributie – via automatische incasso.
 • De kosten voor deel I van de Nachtegaal-methode (incl. stemvork) bedragen € 27,50. De kosten voor deel II t/m IV van de Nachtegaal-methode bedragen € 22,50.

Privacy

 • Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom hebben wij in ons privacy statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je daarbij hebt.